laweta

Jak zarejestrować auto na pomoc drogową

Auta, które służą do świadczenia usług pomocy drogowej, należą do grupy pojazdów specjalnych. Ich wyposażenie oraz wymagane parametry techniczne są dokładnie uregulowane prawnie. Wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o rejestracji samochodu na pomoc drogową i jakich spraw należy dopilnować, żeby spełnić wszystkie wymagane przepisami warunki.

Co to jest pojazd specjalny

Definicja pojazdu specjalnego zawarta jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (potocznie: kodeks drogowy). Zgodnie z art. 2 ust. 36 ustawy pojazd specjalny to „pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.”

Wyposażenie pojazdu pomocy drogowej

Wymagane wyposażenie, które musi posiadać samochód realizujący usługi z zakresu pomocy drogowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z nim pojazd pomocy drogowej powinien posiadać:

    • kabinę kierowcy lub podwozie koloru żółtego albo oznaczone żółtym pasem o szerokości 8-15 cm, który umiejscowiony powinien być wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien
    • ostrzegawczy sygnał żółty błyskowy sygnał świetlny, który jest widoczny z odległości minimum 150 m z każdej strony pojazdu przy dobrej przejrzystości powietrza i nie oślepia innych uczestników ruchu
    • nadwozie przeznaczone konstrukcyjnie do przewożenia uszkodzonych pojazdów lub hol giętki (przeznaczony dla motocykli) oraz hol sztywny (przeznaczony dla pojazdów), ostrzegawczy żółty błyskowy sygnał świetlny, który można umieścić na pojeździe holowanym oraz dodatkowy zestaw tylnych świateł do umieszczenia na pojeździe holowanym, jeżeli światła pojazdu holującego są tymczasowo zakryte
    • oznakowanie naprzemiennymi pasami białymi i czerwonymi części urządzeń wystających poza obrys pojazdu oraz zestaw świateł białych i czerwonych, których dokładne umiejscowienie oraz widoczność opisana jest dokładnie w paragrafie 39 ustępie 2 w/w rozporządzenia.

Rejestracja samochodu na pomoc drogową

Samochód pomocy drogowej musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny z kodem 504 według klasyfikacji pojazdów. Klasyfikacja znajduje się w tabeli, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Pomoc drogowa a licencje i zezwolenia

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym „do przewozów wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego”.

W kraju nie są więc wymagane zezwolenia ani licencje pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony.

W przypadku większego DMC firma świadcząca usługi z zakresu pomocy drogowej musi posiadać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek przez starostwa powiatowe. Kierowca powinien mieć przy sobie wypis z zaświadczenia. Jeżeli pojazd porusza się w promieniu większym niż 100 km od bazy, wymagane jest też stosowanie tachografu i przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.